Jak na věc


akademičtí sochaři

10 let od udílení descarterovských cen v Praze

    Členy akademického senátu volí tajným hlasováním ze svých řad akademická obec VŠPJ. Akademičtí pracovníci volí členy akademické komory AS VŠPJ, studenti pak členy studentské komory AS VŠPJ.AS VŠPJ má celkem 15 členů, 5 ve studentské komoře a 10 v akademické komoře. Funkční období je tříleté. Zasedání AS VŠPJ jsou veřejně přístupná. K přípravě podkladů a stanovisek pro jednání může zřizovat AS pracovní komise, člen komise nemusí být nezbytně členem AS VŠPJ.
    Kompetence Akademického senátu určuje zákon č. 111/1998 Sb. (zák. o vysokých školách), jednání se řídí Volebním řádem Akademického senátu a Jednacím řádem Akademického senátu. Mezi hlavní pravomoci AS VŠPJ patří zejména právo navrhovat jmenování a odvolávat rektora, schvalovat vnitřní předpisy, schvalovat rozpočet vysoké školy, schvalovat výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření vysoké školy předložené rektorem, schvalovat zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a dodatky k této zprávě a schvalovat strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti vysoké školy a každoroční plán realizace strategického záměru předložený rektorem. Akademický senát dává rektorovi předchozí souhlas ke jmenování a odvolání členů Akademické rady, členů Rady pro vnitřní hodnocení a členů Disciplinární komise.


Knihy připravené redakcí Akademického bulletinu

    RNDr. Zdeňka Petáková pracuje jako geoložka v České geologické službě. V roce 2011 působila jako členka expertního panelu pro přípravu národních priorit výzkumu, experimentálního vývoje a inovací do roku 2030, pro oblast Udržení stabilního fungování přírodních zdrojů.
    Členům studentské komory lze psát na jejich e-mailovou adresu anebo s nimi diskutovat na jejich facebookových stránkách http://www.facebook.com/studentska.komora.vspj. Studentská komora má vyhrazenu místnost č. 1N078, tel. 567 141 234.Konzultační hodiny studentské komory - po předchozí domluvě e-mailem: skas@vspj.cz

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
8920
cache: 0024:00:00