Jak na věc


nájemní smlouva - předčasné ukončení vzor

Ujistěte se, zda má nájemní smlouva všechny požadované náležitosti a v případě pochyb oslovte raději advokáta

    Vlastnictví k pronajímanému bytu si nechte pronajímatelem doložit výpisem z katastru nemovitostí, nebo si tyto informace v něm ověřte sami, zejména pro zjištění, jestli je pronajímatel výlučným vlastníkem nebo má byt ve společném jmění manželů či v podílovém spoluvlastnictví. Pokud není jediným vlastníkem, potřebuje k uzavření smlouvy souhlas dalšího spoluvlastníka. Dále nezapomeňte, že do katastru nemovitostí lze zapsat i právo nájmu, a to na žádost pronajímatele nebo nájemce se souhlasem pronajímatele.


Požadujte, aby v nájemní smlouvě byla přesně specifikována výše nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním včetně všech souvisejících poplatků

    V nájemní smlouvě je možné ujednat každoroční zvyšování nájemného nebo naopak zvyšovaní nájemného zcela vyloučit. Pokud nájemní smlouva takové ujednání neobsahuje, může pronajímatel v písemné formě navrhnout nájemci zvýšení nájemného až do výše srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě, pokud navržené zvýšení spolu s tím, k němuž již došlo v posledních třech letech, nebude vyšší než dvacet procent. Souhlasí-li nájemce s návrhem na zvýšení nájemného, zaplatí počínaje třetím kalendářním měsícem po dojití návrhu zvýšené nájemné, jak bylo navrženo. Nesdělí-li nájemce v písemné formě pronajímateli do dvou měsíců od dojití návrhu, že se zvýšením nájemného souhlasí, má pronajímatel právo navrhnout ve lhůtě dalších tří měsíců, aby výši nájemného určil soud. Návrhu podanému po uplynutí této lhůty soud nevyhoví, namítne-li nájemce, že návrh byl podán opožděně. Soud na návrh pronajímatele rozhodne o nájemném do výše, která je v místě a čase obvyklá s účinky ode dne podání návrhu soudu. Výše
    Mimoto si pohlídejte, zda si pronajímatel nestanoví vlastní smluvní pokuty za Vaše závazky či jiné porušení povinností, neboť na základě občanského zákoníku se nepřihlíží se k ujednání ukládajícímu nájemci povinnost zaplatit pronajímateli smluvní pokutu, ani k ujednání ukládajícímu nájemci povinnost, která je vzhledem k okolnostem zjevně nepřiměřená.
    -          budova v obci ........................, č.p. ............., zp. využití ................., stojící na pozemku zastavěná plocha a nádvoří parc.č. ................
    to vše v katastrálním území ..........., obec ..........., zapsáno na LV č. ............ vedeném Katastrálním úřadem pro .............. kraj, Katastrální pracoviště ...................... (dále jen "předmětná nemovitost").


Pozor na uzavření nájemní smlouvy s osobou, která není vlastníkem bytu, ale je pouze jeho nájemcem – pro podnájem platí jiná pravidla

    Jedná-li se nájem na dobu neurčitou, můžete nájemní vztah ukončit kdykoliv, musíte však dodržet výpovědní dobu, pokud se s pronajímatelem nedohodnete na jiném okamžiku ukončení. Pokud dohoda nepřichází v úvahu, oznamte úmysl skončit nájemní vztah pronajímateli v písemné výpovědi, kterou mu musíte prokazatelně doručit. Výpovědní lhůta začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž pronajímatel výpověď obdržel. Pakliže je však sjednán nájem na dobu určitou, můžete nájem vypovědět pouze tehdy, změní-li se okolnosti, z nichž jste při vzniku závazku ze smlouvy o nájmu zřejmě vycházely, do té míry, že po Vás nelze rozumně požadovat, abyste v nájmu pokračoval. I zde však platí výše uvedené ohledně náležitosti a výpovědní doby.
    Stránka www.najemnismlouvaa.cz vznikla za podpory neziskové organizace. Účelem této stránky je jednoduché a správné vypracování dokumentu - nájemní smlouvy (o pronájmu) podle občanského zákoníku. Aplikace na stránce je zdarma a otevřena pro širokou veřejnost. Postupné vyplňování vzoru zaručuje úplné a správné vyplnění samotné nájemní smlouvy (o pronájmu) tak, aby byla v souladu se zákonem. Neméně důležitá je vymahatelnost práva z nájemní smlouvy (o pronájmu), proto je smlouva formulována tak, aby práva pronajímatele byla chráněna.
    d)     při výkonu svých práv dbát, aby v domě bylo vytvořeno prostředí zajišťující ostatním nájemcům nerušený výkon jejich práv a dodržovat pravidla dobrých mravů souvisejících s výkonem práva nájmu bytu
    a) úklid společných prostor b) dodávku vody z vodovodu a stočné c) osvětlení společných prostor d) odvoz domovních odpadků‘ e) společná televizní a rozhlasová anténa


Na co si dávat pozor při uzavírání nájemní smlouvy k bytu z pohledu nájemce

    Pronajímatel Vám rovněž musí písemnou výpověď prokazatelně doručit a uvést v ní důvod výpovědi a poučení o možnosti vznést proti výpovědi námitky a navrhnout přezkoumání oprávněnosti výpovědi soudem. Nájemce má právo podat návrh soudu, aby přezkoumal, zda je výpověď oprávněná, do dvou měsíců ode dne, kdy mu výpověď došla.
    -          jednotka č. ...................., zp. využití ................, nacházející se v budově č.p. ................ (budova vedená na LV č. .............) stojící na pozemku zastavěná plocha a nádvoří parc.č. ......................
    Dále je pronajímatel oprávněn při sjednání nájemní smlouvy od Vás požadovat, abyste složili peněžitou jistotu, že zaplatíte nájemné a splníte jiné povinnosti vyplývající z nájmu (kauci), tato jistota však nesmí vyšší než šestinásobek měsíčního nájemného. Při skončení nájmu vrátí pronajímatel složenou jistotu nájemci a započte si přitom, co mu nájemce případně z nájmu dluží. Nájemce má ovšem právo na úroky z jistoty od jejího poskytnutí alespoň ve výši zákonné sazby.
    h)      oznámit pronajímateli /správci domu/ bez zbytečného odkladu jména osob, kteří s ním bydlí ve společné domácnosti, resp. kteří bydlí v bytě jako jeho návštěva po dobu delší jednoho týdne pro účely rozúčtování služeb spojených s nájmem /vodné, stočné, úklid společných prostor a pod./


Doporučujeme Vám k prostudování další právní rady:

    e)      oznámit bez zbytečného odkladu pronajímateli /správci domu/ potřebu těch oprav v bytě, které hradí pronajímatel a umožnit jejich provedení, jinak odpovídá za škodu, která by nesplněním této povinnosti vznikla. Nepostará-li se nájemce o včasné provedení drobných oprav a běžnou údržbu bytu, má pronajímatel právo učinit tak po předchozím upozornění nájemce na svůj náklad sám a požadovat od něj náhradu.
    Bezplatný vzor není uzpůsoben individuálním požadavkům jednotlivých případů, a proto společnost RealHit.cz neodpovídá za případné právní důsledky použití vzorů smluv. V případě potřeby sepsání smlouvy dle individuálních potřeb konkrétního případu kontaktujte prosím RealHit.cz (viz informace výše) či advokátní kancelář.
    Nájemní smlouva je jednou z nejčastějších listin uzavíraných ujednání týkajícíh se nemovitostí. Na jedné straně stojí majitel nemovitosti jako pronajímatel a na straně druhé nájemce. Pokud by chtěl nájemce nemovitost dále pronajímat, pak by tak mohl učinit pouze se souhlasem pronajímatele a uzavřít podnájemní smlouvu. Obojí naleznete v našich vzorech smluv a podání.
    to vše v katastrálním území ..........., obec .............., zapsáno na LV č. ........... vedeném Katastrálním úřadem pro ............... kraj, Katastrální pracoviště ................... (dále jen "předmětná nemovitost").


Nájem sjednaný na dobu neurčitou může nájemce vypovědět kdykoliv bez uvedení důvodu, v případě nájmu na dobu určitou však pouze v odůvodněných případech.

    Pronajímatel prohlašuje, že na věcech, které jsou předmětem podle této smlouvy včetně příslušenství neváznou žádné právní vady, ani nemají žádné faktické ani skryté vady
    Pokud nevlastníte svůj vlastní dům nebo byt, je další z možností bydlení v pronájmu. Mezi výhody pronájmu patří především to, že nájemci je jako slabší straně nájemního vztahu v mnohém poskytována zvýšená právní ochrana, byť nový občanský zákoník dbá i na zájmy pronajímatele. V každém případě je však vhodné být při uzavírání nájemní smlouvy opatrným a předejít tak případným sporům.
    a)      užívat byt řádným způsobem a řádně požívat plnění jejichž poskytování je spojeno s užíváním bytu, zejména udržovat byt v čistotě a řádně pečovat o jeho běžnou údržbu a opravy,
    f)       odstranit sám na vlastní náklady veškeré závady a poškození, které způsobil v domě sám nebo ti, kdo s ním bydlí. Nestane-li se tak, má pronajímatel právo po předchozím upozornění nájemce závady a poškození odstranit a požadovat od nájemce náhradu


Pronajímatel Vám může vypovědět nájem pouze ze zákonem stanovených důvodů

    Občanský zákoník stanoví, že nájemné se má stanovit pevnou částkou, přičemž se má za to, že nájemné se sjednává za jeden měsíc. Není-li pak v nájemní smlouvě uvedena výše nájemného, vznikne pronajímateli právo na nájemné v takové výši, jaká je v den uzavření smlouvy v místě obvyklá pro nový nájem obdobného bytu za obdobných smluvních podmínek. V rámci právní jistoty však trvejte na tom, aby ve smlouvě byla skutečně uvedena konkrétní výše nájemného, způsob výpočtu úhrad spojených s užíváním bytu, interval jejich fakturace a datum jejich splatnosti. Samozřejmostí je podrobný rozpis služeb, které je povinen Vám zajišťovat pronajímatel, a těch, které si budete zajišťovat sami.
    Co se týče nájmu na dobu určitou, tak ten zaniká rovněž uplynutím stanovené doby, jestliže ve smlouvě není doložka o automatické prolongaci po uplynutí této doby. Na následném prodloužení se můžete s pronajímatelem domluvit také formou písemného dodatku k nájemní smlouvě.
    g)      nájemce nesmí provádět stavební úpravy ani jinou podstatnou změnu v bytě bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele, a to ani na svůj náklad, v případě porušení této povinnosti je pronajímatel oprávněn požadovat, aby nájemce provedené úpravy a změny bez odkladu odstranil
    Pronajímatel není oprávněn s Vámi ukončit nájemní vztah dle své volné úvahy nebo bez uvedení důvodu, ale vždy musí dojít k naplnění jednoho či více ze zákonem požadovaných důvodů.
    Zde je k dispozici ke stažení vzor nájemní smlouvy, pokud si přejete, abychom smlouvu připravili Vám na míru, kontaktujte nás. Tato služba je zpoplatněna částkou 500,-- Kč - 2.000,-- Kč.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
„Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada vaše problémy sice nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít.“ Jan Werich
200
19305
cache: 0024:00:00