Jak na věc


poplatky za občanský průkaz

Doklady potřebné k vydání občanského průkazu:

    Oficiální internetové stránky statutárního města Děčín | Provozovatel: Magistrát města Děčín | Prohlášení o přístupnosti | Zpracování osobních údajů | Administrace
    Za občana mladšího 15 let, za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, může žádost podat zákonný zástupce, opatrovník nebo i další osoby oprávněné požádat za tyto občany o vydání občanského průkazu.
    Předkládá-li občan rozhodnutí cizozemského soudu k doložení údajů zapisovaných do občanského průkazu, je povinen předložit spolu s takovým dokladem rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky o uznání rozhodnutí cizozemského soudu na území České republiky, jestliže je toto uznání potřebné podle zvláštního právního předpisu (zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním).
    Při podání žádosti o občanský průkaz může občan uvést telefonní číslo pro veřejnou mobilní telefonní síť nebo adresu elektronické pošty pro účely poskytnutí informace o možnosti jeho převzetí.


Jaké typy občanských průkazů se vydávají

    Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky. Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena.
    Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem z důvodu zápisu titulu nebo vědecké hodnosti anebo jeho vydání z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu - 200,- Kč
    O občanský průkaz ve zkrácené lhůtě lze požádat buď u obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo na Ministerstvu vnitra ČR, a to na pracovišti Na Pankráci 72, Praha 4 (u stanice metra Pražského povstání). Občanský průkaz vydávaný ve lhůtě 24 hodin lze převzít výhradně na příslušném pracovišti Ministerstva vnitra.
    Občanovi staršímu 15 let Ministerstvo vnitra nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností poskytne na jeho žádost údaje, které jsou k jeho osobě vedeny v evidenci občanských průkazů. Za poskytnutí údajů se platí správní poplatek ve výši 50,- Kč za každou i započatou stránku. Upozorňujeme, že správní poplatky lze na zdejším referátu občanských průkazů a evidence obyvatel platit pouze v hotovosti.


Vydání nového občanského průkazu.

    f) poruší zákaz provádět zápisy, změny nebo opravy v občanském průkazu, v potvrzení o občanském průkazu, v potvrzení o změně místa trvalého pobytu nebo v potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu,
    Pokud občan sdělí, že si nepřeje zapsání údaje o rodinném stavu nebo registrovaném partnerství, tento údaj se do občanského průkazu nezapíše. Do občanského průkazu již nelze zapsat údaje o manželovi/manželce či dětech.
     Vydání občanského průkazu za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo zneplatněný z důvodu nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu v kontaktním elektronickém čipu nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy
    U cizojazyčných dokladů je občan povinen předložit jejich ověřený překlad do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.
    Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.


Sociální oblast a zdravotní služby

    Občanský průkaz lze použít jako cestovní doklad k cestám do členských států Evropské unie. Ministerstvo vnitra ale nedoporučuje používat občanské průkazy s oddělenou vyznačenou částí (s odstřiženým rohem) z důvodu změny povinných údajů zapsaných v občanském průkazu při cestě do zahraničí, protože odstřižení rohu by v případě prokazování totožnosti držitele ve státě Evropské unie mohlo být považováno za vyznačení neplatnosti občanského průkazu anebo za jeho poškození.
    Za přestupek uvedený v písmenech a) a n) lze uložit pokutu do 15 000 Kč, za přestupek v písmenech b) až m) lze uložit pokutu do 10 000 Kč a za přestupek v písmenech o) a p) lze uložit pokutu do 100 000 Kč.
    Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený, zneplatněný z důvodu nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu v kontaktním elektronickém čipu nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy - 100,- Kč
    K vydání prvního občanského průkazu občanovi, jehož svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, se předkládá:


Kdo a za jakých podmínek žádá o vydání občanského průkazu

    Při převzetí občanského průkazu občan prokáže svoji totožnost a zvolí si bezpečnostní osobní kód, který je kombinací nejméně 4 a maximálně 10 číslic. Bez zadání bezpečnostního osobního kódu nelze občanský průkaz předat. Jde o nový bezpečnostní prvek, jehož smyslem by mělo být to, že pokud bude občan na úřadě předkládat občanský průkaz, zadáním tohoto kódu se ověří, že doklad je skutečně jeho. Občan by si měl zvolit takové číslo, které si bude dobře pamatovat, protože po třetím chybném po sobě jdoucím zadání bezpečnostního osobního kódu se další možnost elektronické identifikace zablokuje. Odblokování provede na žádost držitele kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností za správní poplatek 100,- Kč. Bezpečnostní osobní kód se při převzetí občanského průkazu nezadává, je-li držitelem občanského průkazu občan mladší 15 let, občan, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, nebo občan, kterému brání v zadání tohoto kódu těžko překona
    Jedná-li se o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji, je nutná při podání žádosti osobní přítomnost občana, jemuž bude občanský průkaz vydán, z důvodu pořizování jeho fotografie a podpisu. Osobní přítomnost není nutná pouze v případě, že lze pro účely vydání občanského průkazu využít fotografie a podpisu, které jsou vedeny v informačním systému evidence cestovních dokladů nebo v informačním systému evidence občanských průkazů a od jejichž pořízení neuplynula doba delší než 1 rok a zároveň nedošlo k podstatné změně podoby občana.
    O nový občanský průkaz doporučujeme požádat 30 dnů před skončením platnosti dosavadního občanského průkazu. Pokud bude občanský průkaz při podání žádosti již neplatný, nelze jím prokazovat totožnost a bude vyžadován jiný obdobný doklad, který je veřejnou listinu.
    o) neoprávněně pozmění, předá, zveřejní, zablokuje, zlikviduje nebo jinak neoprávněně zpracovává strojově čitelné údaje vedené v občanském průkazu, nebo


Občanský průkaz je nutné vyměnit z důvodu:

    Na čipu je uložené to, co je vytištěné na dokladu, tedy je technicky jednoduché si tato data načíst, aniž by došlo k překlepům. A přitom jsou data zabezpečena tak, aby je bylo možné číst pouze se souhlasem držitele. Dále je v čipu identifikační certifikát, který vydává stát a umožní přístup k dalším informačním systémům. Zjednodušeně řečeno s tímto certifikátem lze vzdáleně využívat elektronické služby, třeba z domova. Identifikační certifikát na čipu bude umístěn přímo při výrobě dokladu, ale pro jeho využívání je nutná jeho aktivace. Ta je samozřejmě dobrovolná a probíhá při převzetí průkazu (nebo i kdykoliv později u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností) zadáním identifikačního osobního kódu a deblokačního osobního kódu.
    K vydání prvního občanského průkazu po ukončení pobytu v cizině anebo po nabytí státního občanství nebo občanovi, který nemá na území České republiky trvalý pobyt, se předkládá:
    Pozn: Dosavadní občanské průkazy se strojově čitelnými údaji bez kontaktního elektronického čipu zůstávají stále v platnosti. Po dobu jejich platnosti je možná výměna za nový občanský průkaz s čipem pouze po zaplacení správního poplatku ve výši 200,- Kč. Občané, kteří si již před 1. 7. 2018 požádali o občanský průkaz s čipem, mají nárok na výměnu za nový typ občanského průkazu zdarma.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0048:00:00