Jak na věc


reakce na očkování proti tetanu u dospělých

Cvičebnice středoškolské chemie

    Radikály jsou částice s jedním nespárovaným valenčním elektronem, které vznikají například účinkem ultrafialového (UV) záření. Jejich životnost se většinou pohybuje ve zlomcích (setině až tisícině) sekundy, proto jsou značně nestabilní a buď se musí ihned účastnit chemické reakce, nebo se zpětně vzájemně sloučit. Při heterogenním štěpení vazby (heterolýze) vznikají dva ionty, kladně nabitý kation a záporně nabitý anion:
    Obr.: Reakční schéma obsahuje zápis eduktu (výchozí látky - toluenu), činidla (kyseliny dusičné), katalyzátoru (kyseliny sírové) a produktů (nitrotoluenů) včetně jejich procentuálního výtěžku.
    Jakákoliv vazba se může štěpit a výsledkem rozpadu molekuly mohou být dvě částice homogenní (radikály) či heterogenní (ionty). Dochází-li k homolytickému štěpení vazby (homolýze), vznikají dva radikály stejného částicového složení:
    Oxidace - oxidační číslo centrálního prvku (u org. reakcí uhlíku) se zvyšuje.Redukce - oxidační číslo centrálního prvku (u org. reakcí uhlíku) se snižuje.
    Přesmyk je proces, při kterém dochází pouze k přeuspořádání vazeb v rámci dané molekuly. K přesmyku může docházet spontánně či účinkem vnějších vlivů. Nestabilní enolforma se přesmykem stabilizuje na ketoformu:
    E-ChemBook je vzdělávací portál, který má za cíl být elektronickou příručkou chemie využitelnou při studiu na gymnáziích a jiných školách, přípravě k maturitě i přijímacím zkouškám na vysoké školy.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
„Pes, kterého uzdravíš, tě nikdy nekousne. To je hlavní rozdíl mezi zvířetem a člověkem.“ Mark Twain
cache: 0024:00:00