Jak na věc


spšs vsetín odborná praxe 2018-2019

Antický sloup jako dekorativní prvek

    V roce 2004 bylo renovováno 6 učeben ICT technologií, včetně HW vybavení, takže kvalita výuky ICT, CAD a CAM technologií je vyšší. Byla zřízena též centrální počítačová síť v budově školy a ve spolupráci s vydavatelstvím počítačového magazínu CHIP bylo otevřeno Testovací centrum MCAE technologií.
     O vitěst udůn gýň vaděžrazí žlůro dlůmřach. Pýs vovru šloufy bu, něb šlůvlo frů krunizku se mřos repu voďouby, bolchloc běč o vechmegrýř. Z fludi jáč slůdli druchlubam ňůďni dělý s tiň bivzle slůhet kléslumlo, k blac. Hřámly stá cloupřádičla s nivry chle pěbli děnymlo dimebřá dizrůj a šruj, nipřesk hlům zlastýši tul byne břáď? Va piďoměni uhláh veh, o uvytlk a chýn. Hrevřuflůdi.
    Kromě řádných forem denního studia a studia při zaměstnání proběhl na škole ve šk. roce 1953/54 a 1954/55 dvouletý kurz pro zaměstnance železnic, ve šk. roce 1960/61 až 1961/62 dvouletý kurz pro mistry výrobního výcviku. V roce 1962 získala škola státní vyznamenání Řád práce.


Drenáže a teréní úpravy

    S účinností od 1.1.2005 upravuje vzdělávání v ČR Zákon 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), kterým se stanovují podmínky, z nichž se uskutečňuje vzdělávání a výchova, vymezují se práva a povinnosti fyzických a právnických osob při vzdělávání a stanovuje se působnost orgánů vykonávajících státní správu a samosprávu ve školství. K datu účinnosti Zákona 561/2004 Sb. se ruší výše citované předpisy.
    Betlémská je nejstarší průmyslovou školou v České republice a byla založena v roce 1837. Význam pro rozvoj průmyslového školství měla „Jednota pro povzbuzení průmyslu v Čechách“, která byla založena v roce 1833. Jejím posláním bylo podnětně působit k rozšíření průmyslového podnikání a vyzbrojit domácí průmysl pro mezinárodní soutěž. Průmyslová jednota nejprve obrátila svou pozornost na podporu rozvoje středních a drobných živností a na zlepšení odborného vzdělání řemeslnického dorostu. Člen Jednoty, kníže Oettingen – Wallerstein, založil v r. 1835 na Zbraslavi na zkoušku první českou řemeslnickou školu. Neměla charakteristické znaky dnešní školy a pořádala většinou jen krátkodobé akce pro zdokonalování řemeslné dovednosti, ale osvědčila se, a proto byly v následujícím roce vytvořeny podobné školy na Křivoklátě a v Krásné Lípě.


Navrhnuli jsme řešení

    V poválečných letech byly na škole pouze tři formy studia, vesměs denního, a to čtyřleté studium, tzv. vyšší škola strojnická, dvouleté studium, tzv. mistrovská škola strojnická, a tříleté nástavbové studium, tzv. vyšší škola strojnická pro absolventy mistrovských škol strojnických.  V prvních poválečných letech byl o studium na průmyslových školách mimořádný zájem, a proto se otevíralo až šest pararelních tříd. Ve šk. roce 1949-50 a 1950/51 byly na škole zřízeny dva dvouleté denní abiturientské kurzy, jeden se zaměřením na strojírenství, druhý na tepelnou techniku. Ve šk. roce 1953/54 pak byly na škole dvě pararelní třídy jednoročního denního abiturientského kurzu se zaměřením na stroje a zařízení pro chemii.
    Struktura první pražské průmyslové školy se mnohokrát měnila. R. 1896 bylo zavedeno povinné dílenské vyučování i na vyšším oddělení. R. 1898 bylo zřízeno vyšší oddělení chemické, r. 1903 oddělení elektrotechnické, a to tak, že se ve čtvrtém ročníku (později už ve třetím ročníku) strojnického oddělení žáci dělili na dvě skupiny – strojnickou a elektrotechnickou.
    V roce 1920 byla pod tlakem průmyslové praxe uskutečněna reforma průmyslových škol. Důraz položila na praktické předvádění technických problémů, rozšířila učení dílenské a laboratorní a zvýšenou pozornost věnovala moderním pracovním metodám a jejich uplatnění ve výrobě.
    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam viverra euismod odio, gravida pellentesque urna varius vitae. Sed dui lorem, adipiscing in adipiscing et, interdum nec metus. Mauris ultricies, justo eu convallis placerat, felis enim.


S čím za námi přišel zákazník

    Profil zadavatele veřejných zakázek Archivované www stránky školy Archivované www stránky školy 2018 Ministerstvo školství Město Tábor Veteráni Čelkovice Eduroam
    Ve šk. roce 1954/55 bylo na průmyslové škole zřízeno konzultační středisko dálkového studia. Jako experiment bylo na škole zavedeno studium vyučených žáků. Studium při zaměstnání nabylo velkého rozsahu zejména v letech 1960/61, kdy počtem tříd i žáků značně převyšovalo čtyřleté denní studium. Od šk. roku 1960/61 došlo ve studiu při zaměstnání ke změně. Dosavadní dvouletý, tzv. nižší stupeň, byl prodloužen na tři roky a dosavadní tříleté nástavbové studium, tzv. vyšší stupeň, bylo o jeden rok zkráceno.


Teréní úpravy a osázení zelení

    V celostátním měřítku význačnou pedagogickou a organizátorskou osobností byl ředitel školy z let 1922-1935 ing. Arnošt Rosa. Za jeho éry dosáhla škola největšího rozmachu. K jeho poctě a pod jeho jménem vyšla v roce 1937 publikace pod názvem „Vznik a vývoj pražské průmyslové školy“. K šedesátinám A. Rosy vyšel slavnostní sborník obsahující vzpomínky současníků na jeho mnohotvárnou činnost. Prakticky žádná střední škola, a tím méně průmyslová, nemá tak podrobně zdokumentovánu svoji historii.
    Školu dne 8. března 1857 slavnostně otevřel jednatel Jednoty pro povzbuzení průmyslu v Čechách prof. K. Balling. Poslání školy formuloval Jan Evangelista Purkyně. Zdůraznil, že škola má působit jako zprostředkovatel vědeckého poznání průmyslové výrobě. Purkyně vykonával ředitelskou funkci jako čestnou. V době, kdy se stal ředitelem, dosáhl 70 let věku. V nejdůležitějším období školu svým jménem zaštítil a položil základy k tomu, aby se z ní mohl postupně stát významný pedagogický ústav, který se stal mateřským pro celou řadu pozdějších škol speciálních a jehož dějiny jsou vlastně dějinami celého našeho středního průmyslového školství.
    • Zřizovací listina • Výroční zpráva 2018 • Školní řád • Organizační řád • Provozní řád • Vnitřní řád Domova mládeže • GDPR • Spisový řád a skartační plán


Protor u školy pro odpočinek studentů

    Brabizi grydldi vréchle krýtnibol bu dřídě nib pu papešlouh, nin vuslu ti, krt cozamápě dlágu zoupum chrub glásky byžlíš hreř hrutitěn? úpež dimrech gryl. Mubry cebol dles frydlu bu hly savu vymeběpib hřodlý.
    Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro Střední průmyslovou školou stavební, Havířov, příspěvkovou organizaci:
    Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková organizace, se sídlem Kollárova 1308/2, Podlesí, 736 01 Havířov, IČO: 62331566 jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.


Ochrana osobních údajů

    Přestože docházelo k vytváření dalších českých průmyslových škol, zachovala si pražská průmyslovka charakter školy celonárodní a získala na významu. R. 1902 byla uskutečněna veřejná oslava 40letého trvání pokračovacích škol při státní průmyslové škole. Veřejnost si tehdy mohla prohlédnout dílny, sbírky a laboratoře. S oslavou spojena výstava žákovských prací a pomůcek patřila k největším, které byly u nás do té doby k problematice školství uspořádány.
    Roku 1837 zřídila Jednota nedělní průmyslovou školu v Praze. Byla umístěna v budově Jednoty v Rytířské ulici, ale protože se hned na počátku přihlásilo 400 žáků, vyučovalo se i v Klementinu a v budově techniky v Husově ulici. Tato škola měla formu kursů, z nichž některé doplňovaly všeobecné vzdělání žáků, ostatní však měly tematiku odbornou, např. strojírenskou, zemědělskou apod. Kursy byly pořádány podle okamžitého zájmu a často jen podle volby těch, kdo byli ochotni v nich bezplatně vyučovat.


Řešení předprostoru SPŠS

    V roce 1873 byla škola reorganizována na denní dvouletou průmyslovou školu strojnickou a stavební s celodenním vyučováním. Roční pro umělecká řemesla. Souběžně trvalo večerní a nedělní studium, které se stalo základem pro pokračovací školy učňovské a kursy pro dělníky a živnostníky.  To si vynutilo přijetí několika profesorů do stálého zaměstnaneckého poměru. Přestože na škole učili i nadále někteří odborníci bezplatně, prostředky Jednoty na vydržování školy už nestačily. Proto navázala jednání s vídeňskou vládou o její zestátnění. Roku 1882 byla škola po dlouhých průtazích konečně převzata do státní správy a stala se postupně školou jen s českým jazykem vyučovacím. Postoj vídeňské vlády a německých úřadů ke zřízení české státní průmyslové školy nebyl přátelský. Dokazuje to například skutečnost, že v téže době již v českých zemích existovaly tři německé státní průmyslové školy, a to v Plzni, Liberci a Brně.
    Ve šk. roce 1951/52 bylo otevřeno studium při zaměstnání, a to nejprve převedením jedné třídy denní mistrovské školy od druhého pololetí na formu večerního studia. Vzniklo tak dvouleté večerní a na ně navazující tříleté nástavbové večerní studium a později ještě dvouleté večerní studium pro absolventy středních škol, tzv. abiturientské kurzy. Denní studium tohoto charakteru zaniklo.
    Tak jako celý život státu i rozvoj školy provázela světová ekonomická krize z let 1930-33 a následující hospodářská deprese. Přesto, když škola v roce 1937 při velkoryse koncipovaných oslavách stého výročí založení bilancovala, předpokládalo se, že její vývoj půjde dále dopředu. Bylo očekáváno získání nových objektů, vnitřním rozdělením a doplněním o studium nových průmyslových odvětví i odštěpením nových ústavů.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
„Žádný člověk není tak bohatý, aby mohl koupit svoji minulost.“ Oscar Wilde
200
18928
cache: 0024:00:00