Jak na věc


typologie učitelů rudolf kohoutek

Typologie osobnosti dle Eysencka

    Pro ženy: Šátkový test provádím při nenalíčené tváři. Odlíčit/nalíčit se můžete přímo na místě.
    Budete tak originální, zákazník si Vás a vaši nabídku zapamatuje – budete blíže k uzavření obchodů. Vyzkoušíte si, jak jednoduše  a srozumitelně dětským kreslení představit zákazníkovi svoji nabídku.
    Trvá 2 až 3 hodiny. Jejím cílem je určit, které barvy vám nejvíce sluší, v kterých vypadáte nejlépe. Jsou to barvy, které mají shodné pigmenty s barvou vaší pleti, očí a vlasů. Používá se k tomu šátková metoda, která je nejspolehlivější a je nejvíce názorná i pro klienta. Postupně určíme podle teploty, sytosti a jasnosti barev, ke kterému z 12 barvových typů patříte. Poznáte nejvhodnější barvy pro vaše oblečení, doplňky, vlasy a dekorativní kosmetiku. Dále probereme kombinování barev, působení jednotlivých barev a využívání barev podle příležitostí. Na závěr obdržíte vše písemně v deskách a kartičku ve folii s vašimi barvami.


A. Příprava obchodníka na jednání

    Lesnicko-typologické mapování je zakotveno v § 1 odst. 5 a 6 vyhlášky č. 83/1996 Sb., o zpracování lesních hospodářských plánů a o vymezení hospodářských souborů.
    Zařazení souborů a podsouborů do cílových hospodářských souborů Ustanovení minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin MZD, výčet MZD (dle vyhlášky č. 83/1996 Sb.) Základní ceny lesních pozemků podle souborů lesních typů (dle vyhlášky č. 540/2002 Sb., příloha č. 21)


B. Typologie zákazníka aneb osobnost mého zákazníka

    Trvá 2 až 3 hodiny. Jejím cílem je určit, které účesy, výstřihy, brýle, doplňky a líčení je pro tvar vašeho obličeje nejlepší, v čem vypadáte nejlépe. Obličeje můžeme rozdělit do několika základních typů, ale v praxi se často setkáváme s obličeji složenými z různých typů. Za ideální je považován oválný obličej, proto se snažíme účesem, líčením a doplňky přiblížit tomuto tvaru. Probereme všeobecné zásady, popis jednotlivých základních typů obličejů a určíme váš typ. Uvidíte pro vás vhodné účesy z krátkých, polodlouhých a dlouhých vlasů. Jak líčením vyzdvihnout přednosti a potlačit nedostatky. Jaké nosit výstřihy, jak vázat šátky a šály, jaké tvary brýlí a šperků jsou pro vás nejvhodnější. V ceně je denní líčení a písemný přehled a doporučení.
    Zařazení souborů lesních typů do cílových hospodářských souborů, ustanovení a výčet melioračních a zpevňujících dřevin, ceny lesních pozemků podle souborů lesních typů
    Zjištění barevného typu je jednou z klíčových informací pro Váš styl, proto Vám doporučuji absolvovat barevnou typologii jako první.
    Chcete lépe poznat sám sebe i druhé? Být úspěšný nejen v běžné komunikaci, ale třeba i při vyjednávání? Vědět na co kdo slyší? Orientovat se v různém chování různých lidí a zvolit vždy ten správný styl jejich vedení? Teď to zvládnete snadno! S virtuálním kurzem Typologie Osobnosti!


Typologie zákazníka pro obchodníky

    Trvá 2 až 3 hodiny. Jejím cílem je najít oblečení a doplňky, které jsou nejvhodnější pro váš typ postavy. Typologie postavy se dělá v oblečení (nejlépe v přiléhavém), nikdo vás nebude měřit, ani vážit. Pro určení typu postavy je rozhodující poměr mezi rameny a boky, poměr délky nohou k délce těla a jak je postava tvarována. Úkolem je přiblížit se korekcí postavy oděvem k ideální, vyvážené postavě. Probereme všeobecné zásady při výběru linií, materiálů, vzorů a barev. Uvidíte ideální oblečení a doplňky právě pro vaši postavu. Probereme styly oblečení , jejich uplatnění podle zaměstnání a životního stylu. Jak se tvoří efektivní šatník. Případně oblečení pro malou postavu. Vše obdržíte i v písemné formě.
    Lidé se už od nepaměti snaží pochopit, proč se každý chová jinak. Vytvořili tak několik základních typologií lidí, mezi které patří zřejmě nejznámější typologie temperamentu od Galéna, který rozdělil lidi do čtyř základních skupin (sangvinici, cholerici, flegmatici a melancholici) na základě převládajících tělesných šťáv.
    Později do své typologie osobnosti přidal třetí dimenzi – psychoticismus. Je to predispozice, jejíž vysoké hodnoty naznačují psychotické onemocnění nebo spíše ohrožení psychózou. Člověk trpící vysokým skórem psychoticismu je samotářský, lhostejný k lidem a nepřizpůsobivý.
    Barvy mají velký vliv na Vaši tvář. Správně zvolený odstín Váš obličej omladí, zeštíhlí a rozzáří.


2. Firma - provoz kurzů na portálu MotivP.com

    Eysenck chápal tyto dva pojmy podobně, ale zdůrazňoval biologickou složku jedince. Dle něj lze osobnost kategorizovat podle toho, jak jedinec přistupuje k druhým lidem. Svou typologii podložil faktorovou analýzou, což je statistický nástroj umožňující hledat stejné či podobné prvky v množině všech proměnných daného systému a tím vytvářet smysluplné - ačkoli jen abstraktní - kategorie.
    Labilita, neboli náchylnost k neurózám, lze označit také jako neuroticismus. Kombinací těchto dvou dimenzí vznikají čtyři tradiční typy osobnosti.
    Pokud máte chuť si rozšířit své prodejní dovednosti právě o typologii zákazníků, tak workshop „Typologie zákazníka pro obchodníky„ je  tím správným pro Vás. Naučíte se efektivně pracovat s daným osobnostním typem zákazníka ve prospěch uzavření obchodu.
    Pokud mluvíme o flegmatikovi (stabilní introvert), bavíme se o člověku, kterého velice těžko nadchneme nebo rozčílíme. Flegmatik je tichý, bezkonfliktní a občas lhostejný.
    Jedna teorie obohacovala tu druhou. Eysenck se nechal inspirovat Jungem, I. P. Pavlovem i Hippokratem. Můžeme jen spekulovat, jestli by tato teorie vznikla i bez existence předešlých poznatků těchto skvělých vědců. Není vůbec jednoduché proniknout do jeho myšlenek a pochopit je, ale pokud to neuděláme, vždy nám bude chybět nějaká ta kostka k dostavění pyramidy.


3. Firma - virtuální kurzy ve formátu SCORM

    Pro co nejpřesnější určení Vaší barevné škály pracuji s 12 barevnými typy v rámci rozšířené barevné typologie.
    Při lesnicko-typologickém mapování se provádí hodnocení trvalých znaků prostředí (světlo, teplo, vodní režim a půdní chemismus) a také rekonstrukce přirozeného složení rostlinného společenstva.
     Co se v tomto kurzu naučíte:• Proč je dobré znát dobrou typologii osobnosti• Odlišné vlastnosti a chování jednotlivců• Typologii založenou na chování• Jak koho motivovat, čím se k druhému přiblížit• Proč se v různých situacích chováme různě


Osobnost jako skládanka duše

    Co všechno se dozvíte:V kurzu Typologie osobnosti Vám vysvětlíme, proč je dobré znát různé typy lidí. K čemu je nám dobrá typologie osobnosti a proč potřebujeme druhým nahlížet do duše. Dobrá typologie nám umožňuje porozumět sami sobě. Pomáhá nám přizpůsobit se druhému člověku a najít s ním společnou řeč. To je nezbytným předpokladem pro vzájemné porozumění i předvídání. Díky tomu také můžeme nalézat společná řešení v kratším čase. Řekneme si o vztahu mezi lidskými vlastnostmi a chováním. Vysvětlíme si, proč bychom měli sledovat především chování. K přiblížení využijeme typologií osobnosti, založených na chování. Budeme také zjišťovat, na co kdo slyší. Čím druhého motivovat, čím se k němu přiblížit. Nakonec si vysvětlíme, proč jsme někdy v různých situacích různými lidmi.
    Mezi psychology je mnoho melancholiků (labilní introvert). Tito lidé jsou vnímaví, chápaví, ale také někdy pesimističtí, náladoví a uzavření.
    Hans Jürgen EysenckNarozen 4. března 1916, zemřel 4. září 1997.Britský psycholog německého původu. Jeho nejznámější práce se týkají inteligence a teorií osobnosti, ačkoli jeho profesní zájmy byly velmi široké. V době své smrti byl nejcitovanějším psychologem ve vědeckých kruzích.Zabýval se především vztahem mezi IQ, osobností a genetickou výbavou, kde stál spíše na straně podmíněnosti těchto atributů geny. Je hlavním zástupcem tzv. rysové a empirické větve psychologie, která se zabývá hledáním společných rysů, které lze empiricky dokázat.


Výživný kurz astrologie 2019/20

    Extravert je víc zaměřen navenek, je společensky založený, otevřený a přístupný. Je to přesně ten člověk, který se s vámi dá do řeči první den školy. Pokud dá spolužačka přednost knize před vaší společností, hovoříme o introvertním typu. Introvert je více zaměřen na sebe sama, má bohatou fantazii a je spíše uzavřený.
    Proč je některý klient nesmírně upovídaný? Některý zase příliš zahleděný do sebe? Lze vyhovět všem typům zákazníka a nakonec u nich v prodeji uspět? Jak se dostat k jejich myšlenkám a tak jim porozumět? Poznat s kým máme tu čest, nám pomůže být úspěšnější nejen v obchodní sféře, ale i v osobním životě.
    Ruský psycholog I. P. Pavlov pak přišel s typologií založenou na rychlosti přenosu nervových vzruchů a jejich stabilitě. Jeho dělení není tak známé, ale tvoří jeden ze základních kamenů, na kterých postavil britský psycholog německého původu H. J. Eysenck svou teorii temperamentu. Eysenck vzal v úvahu i typologii C. G Junga, který lidi rozdělil na extraverty a introverty.
    Tištěné typologické tabulky je také možné objednat v oddělení technologických provozů. Cena se odvíjí dle platného ceníku (tabulku najdete pod bodem E). Ceník a kontakt zde.


„Prodávání se naprosto změnilo, ale týmům prodejců to nějak nikdo neřekl.“,  Dave Lkhani

    Nakonečný, M. (1995). Psychologie osobnosti. Praha: AcademiaSmékal, V. (2009). Pozvání do psychologie osobnosti. Brno: Barrister & PrincipalMikšík, O. (2007). Psychologické teorie osobnosti. Praha: Karolinum
    Eysenck svou teorií poukázal na fakt, že osobnost je velice složitá struktura. Nikdo není jen extravert či cholerik. Tyto kategorie mají charakter škál, kdy můžete například být více extravertní a méně introvertní. Není vždy lehké odhadnout, s jakým typem osobnosti právě mluvíme. Jak už jsme si řekli, extraverti bývají velice veselí a společenští, ale uvnitř mohou být nevyrovnaní. Introverti jsou naopak uzavření, ale mohou vést bohatý duševní život a navazovat velice hluboké vztahy. Pro každého člověka je společnost jevištěm, na kterém se snaží zazářit, avšak zákulisí je vždy jiné.
    Lesnická typologie, jako základní disciplína hospodářské úpravy lesů, se zabývá klasifikací trvalých ekologických podmínek. Rozděluje lesy na segmenty s podobnými růstovými podmínkami, vyhodnocuje tyto podmínky a vyvozuje závěry pro vhodné lesnické hospodaření.


Přínosy pro účastníka „Typologie zákazníka pro obchodníky“: 

    Díky barevné typologii budete vědět, jaké vlastnosti barev jsou pro Vás nejvhodnější a jak je poznáte při pohledu do zrcadla doma nebo ve zkušební kabince.
    Cena zahrnuje vstupní konzultaci, zjištění barevného typu pomocí šátkového testu, doporučení nejslušivějších barev a barevných kombinací pro Vaše oblečení a make-up, doporučení vhodné barvy vlasů a kartu s příklady vhodných barev.
    Dalším typem je cholerik (labilní extravert). Představme si člověka, který huláká na prodavačku, protože došel salám. Je tedy vznětlivý, zásadový, netolerantní a agresivní.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
20523
cache: 0024:00:00