Jak na věc


výpověď smlouvy v přenosu dat

Nezapomeňte, že pracovní poměr lze zrušit i okamžitě, bez dvouměsíční výpovědní doby

    Pokud zaměstnanec po skončení pracovního poměru bude následně u téhož zaměstnavatele vykonávat práci v pracovním poměru nebo na základě dohody o pracovní činnosti před uplynutím doby určené podle počtu násobků průměrných výdělků, z nichž byla odvozena výše odstupného, je povinen tomuto zaměstnavateli odstupné nebo jeho poměrnou část vrátit. Poměrná část odstupného se stanoví podle počtu kalendářních dnů od nového nástupu do zaměstnání do uplynutí doby, určené v předchozí větě. Odstupné se nebude vracet v případě, bude-li zaměstnanec pro dosavadního zaměstnavatele po skončení pracovního poměru a vyplacení odstupného následně pracovat na základě dohody o provedení práce.
    V případě, že nedojde k vyplacení odstupného danému zaměstnanci v den skončení pracovního poměru nebo v nejbližším výplatním termínu zaměstnavatele po dni skončení pracovního poměru, Úřad práce mu vyplatí finanční kompenzaci odpovídající násobku doby, za kterou náleží odstupné a 65 % průměrného měsíčního čistého výdělku zaměstnance. Jedná se tedy o určitou garanci státu na vyplacení odstupného.
    Kromě posledního případu se toto omezení nevztahuje na rozvázání pracovního poměru pro zrušení nebo přemístění zaměstnavatele, v situacích, kdy je zaměstnavatel oprávněn rozvázat Váš pracovní poměr okamžitě nebo pro porušení povinností vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci či porušení jiné povinnosti zaměstnance zvlášť hrubým způsobem. Těhotné zaměstnankyni, nebo zaměstnankyni/zaměstnanci, který čerpá mateřskou dovolenou lze dát výpověď jen tehdy, kdy se celý zaměstnavatel ruší.


Z jakých důvodů je zaměstnavatel s Vámi oprávněn rozvázat pracovní poměr?

    O vyplacení finanční kompenzace rozhoduje příslušná krajská pobočka Úřadu práce. V případě, že dojde k jejímu vyplacení, Úřad práce do 3 pracovních dnů o této skutečnosti informuje zaměstnavatele a ten je povinen takto poskytnutou kompenzaci Úřadu práce uhradit do 10 pracovních dnů ode dne doručení takové informace. A to i v případě, že zaměstnavatel dlužné odstupné v mezidobí vyplatil. Ve svém důsledku tedy dochází k zvýhodnění zaměstnanců, jejichž zaměstnavatel se opozdí s výplatou odstupného, jelikož vedle nároku na samotné odstupné jim bude poskytnuta i finanční kompenzace.
    Pokud Vám zaměstnavatel dal výpověď z důvodu nemožnosti konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí na základě lékařského posudku, přísluší Vám od zaměstnavatele odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku průměrného výdělku.
    Pro účely odstupného se průměrným výdělkem rozumí průměrný měsíční výdělek. V zákoně je stanovená pouze minimální výše, kterou je Vám zaměstnavatel povinen poskytnout, nic nebrání tomu, aby sjednané odstupné bylo i vyšší, příp. může zaměstnavatel odstupné zvyšovat v závislosti na jiném počtu odpracovaných let, vždy však musí dodržet zákonem stanovené minima. Odstupné je Vám zaměstnavatel povinen vyplatit po skončení pracovního poměru v nejbližším výplatním termínu určeném u zaměstnavatele pro výplatu mzdy nebo platu, pokud se písemně nedohodnete se zaměstnancem na výplatě odstupného v den skončení pracovního poměru nebo na pozdějším termínu výplaty.


Pokud máte za to, že Váš pracovní poměr byl rozvázán neplatně, můžete podat žalobu k soudu na určení neplatnosti výpovědi

    Zakazuje se dát zaměstnanci výpověď v ochranné době, tj. v době, kdy by pro zaměstnance bylo značně obtížné nové zaměstnání získávat (těhotné ženy, zaměstnanec v pracovní neschopnosti atd.) a nebo by se rozvázání pracovního poměru výpovědí jevilo jako nespravedlivé vzhledem k tomu, že zaměstnanec plní jiné povinnosti vůči společnosti (výkon vojenského cvičení, uvolnění pro výkon veřejné funkce).
    Neplatnost rozvázání pracovního poměru výpovědí, okamžitým zrušením, zrušením ve zkušební době nebo dohodou může jak vy, tak zaměstnavatel uplatnit u soudu nejpozději ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit tímto rozvázáním.
    Jestliže s Vámi zaměstnavatel rozvázal pracovní poměr neplatně, ale vy mu neoznámíte, že trváte na tom, aby Vás dále zaměstnával, platí, pokud se se zaměstnavatelem nedohodnete písemně na jiném dnu skončení, že Váš pracovní poměr skončil dohodou, uplynutím výpovědní doby, byla-li Vám dána neplatná výpověď, a pokud byl pracovní poměr neplatně zrušen okamžitě nebo ve zkušební době, dnem, kdy měl pracovní poměr tímto zrušením skončit. V těchto případech máte právo na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu výpovědní doby.


V určitých situacích Vám zaměstnavatel výpověď dát nemůže

    Při stanovení podmínek, za nichž přísluší zvýšené odstupné, musí být respektovány obecné zásady, které musí být uplatňovány v pracovněprávních vztazích, tj. zásadu rovného zacházení se zaměstnanci a zákaz jakékoliv diskriminace zaměstnanců.
    dále z důvodu, pro který zaměstnavatel může okamžitě zrušit pracovní poměr s výjimkou zaměstnankyně na mateřské dovolené nebo zaměstnance v době čerpání rodičovské dovolené do doby, po kterou žena je oprávněna čerpat mateřskou dovolenou. Byla-li dána zaměstnankyni nebo zaměstnanci z tohoto důvodu výpověď před nástupem mateřské (rodičovské) dovolené tak, že by výpovědní doba uplynula v době této mateřské (rodičovské) dovolené, skončí výpovědní doba současně s mateřskou (rodičovskou) dovolenou.
    Speciální odstupné náleží zaměstnanci v kontu pracovní doby, pokud s ním bude rozvázán pracovní poměr z organizačních důvodů v době, kdy je zařazen do konta s převedením jeho přesčasových hodin do následujícího vyrovnávacího období – součet výše zmíněných částek a trojnásobku jeho průměrného výdělku (§ 67odst. 1 písm. d).


Výpověď ze strany zaměstnavatele

    Pokud Vám dal zaměstnavatel neplatnou výpověď nebo s Vámi zrušil neplatně pracovní poměr okamžitě nebo ve zkušební době, a oznámíte-li písemně zaměstnavateli bez zbytečného odkladu, že trváte na tom, aby Vás dále zaměstnával, Váš pracovní poměr trvá i nadále a zaměstnavatel je povinen Vám poskytnout náhradu mzdy nebo platu. Náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku Vám přísluší ode dne, kdy oznámíte zaměstnavateli, že trváte na dalším zaměstnávání, až do doby, kdy Vám zaměstnavatel umožní pokračovat v práci nebo kdy dojde k platnému skončení pracovního poměru.
    Zaměstnavatel však za těchto okolností nesmí okamžitě zrušit pracovní poměr s těhotnou zaměstnankyní, zaměstnankyní na mateřské dovolené či zaměstnancem nebo zaměstnankyní, kteří čerpají rodičovskou dovolenou.
    U každého vzoru naleznete návod jak vzor správně vyplnit. Garantujeme platnost vzorů v souladu s aktuální legislativou. Vzory jsou prověřeny praxí advokátní kanceláře.
    Pokud zaměstnanec podal výpověď nebo byl pracovní poměr rozvázán dohodou ve lhůtě 2 měsíců od nabytí účinnosti přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů, může se zaměstnanec u soudu domáhat určení, že k rozvázání pracovního poměru došlo z důvodu podstatného zhoršení pracovních podmínek v souvislosti s přechodem práv a povinností. V tomto případě má zaměstnanec právo na odstupné.


Zjistěte si, zda máte nárok na odstupné

    Pro porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci nebo z důvodu, pro který je možné okamžitě zrušit pracovní poměr, může dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď pouze do 2 měsíců ode dne, kdy se o důvodu k výpovědi nebo k okamžitému zrušení pracovního poměru dověděl, a pro porušení povinnosti vyplývající z pracovního poměru v cizině do 2 měsíců po jeho návratu z ciziny, nejpozději však do 1 roku ode dne, kdy důvod k výpovědi vznikl.
    V kolektivní smlouvě nebo ve vnitřním předpisu zaměstnavatele lze zvýšit odstupné o další násobky průměrného výdělku, popřípadě stanovit další podmínky za nichž zaměstnanci zvýšené odstupné náleží.
    Odstupné se nezapočítává do průměrného výdělku zjišťovaného pro pracovněprávní účely. Nezahrnuje se do vyměřovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení ani na zdravotní pojištění. Do vyměřovacího základu se nezapočítává ani odstupné, poskytnuté zaměstnanci ve vyšší částce než odpovídá úpravě dle§ 67. Odstupné podléhá dani z příjmů ze závislé činnosti.
    Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z organizačních důvodů, tj. důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c), nebo dohodou z týchž důvodů přísluší při skončení pracovního poměru odstupné ve výši:
    na rozvázání pracovního poměru dohodou, kdy na jejím základě pracovní poměr skončí dříve, než by skončil při výpovědi uplynutím nejméně dvouměsíční výpovědní doby,


Když podává výpověď zaměstnanec

    Důvod dát zaměstnanci výpověď spočívá také v tom, že zaměstnanec porušil zvlášť hrubým způsobem povinnost týkající se režimu dočasně práce neschopného pojištěnce dle § 301a. Tady může dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď pouze do 1 měsíce ode dne, kdy se o důvodu k výpovědi dověděl, nejpozději však do 1 roku ode dne, kdy tento důvod vznikl. Pokud se stane takové jednání zaměstnance předmětem šetření jiného orgánu, je možné dát výpověď ještě do 1 měsíce ode dne, kdy se zaměstnavatel dověděl o výsledku šetření.
    Ztráta zaměstnání bývá obvykle pro každého velmi nepříjemnou záležitostí, neboť s sebou přináší nejen obavy, zda se Vám podaří najít nové zaměstnání, ale také nejasné vyhlídky ohledně finanční situace. Z těchto důvodů je zaměstnanci, jako slabší straně v pracovněprávních vztazích poskytována zvýšená právní ochrana. To se projevuje např. i v tom, že výpověď ze zaměstnání by neměla nastat ze dne na den, aby měl zaměstnanec šanci připravit se na vzniklou situaci. Proto výpovědní doba, až na určité výjimky, musí činit vždy nejméně dva měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce (tzn., jestli jste výpověď obdrželi 3. 5. 2018, výpovědní doba začíná od 1. 6. 2018 a končí 31. 7. 2018).
    Jestliže Vám zaměstnavatel dal výpověď pro organizační změny, popř. jste se spolu pro tyto důvody na rozvázání pracovního poměru dohodli, přísluší Vám od zaměstnavatele odstupné ve výši nejméně


Doporučujeme Vám k prostudování další právní rady:

    Pro zákaz výpovědi je rozhodný stav v době, kdy byla výpověď dána (zaměstnanci doručena). Pokud by zaměstnanci, na kterého se vztahuje ochranná doba, zaměstnavatel dal výpověď v ochranné době, je výpověď neplatná, i kdyby výpovědní doba měla skončit až po uplynutí ochranné doby, a stejně tak v případě, že zaměstnavatel nevěděl o tom, že v době dání výpovědi se na zaměstnance vztahuje ochranná doba (nevěděl by např. o tom, že zaměstnankyně je těhotná). Jestliže skutečnost, pro kterou plyne ochranná doba, nastala až po doručení výpovědi, výpověď by z tohoto důvodu neplatná nebyla, pokud by však výpovědní doba měla uplynout v ochranné době (pracovní poměr by měl skončit například v době pracovní neschopnosti zaměstnance), pak se ochranná doba nezapočítává do výpovědní doby, to znamená, že výpovědní doba se přerušuje a její zbývající část doběhne až po skončení ochranné doby (například po skončení pracovní neschopnosti zaměstnance), pokud by zaměstnanec neprohlásil, že na tomto prodloužení
    Skutečná výplata odstupného, nestačí pouze nárok na odstupné, má vazbu na odložení výplaty podpory v nezaměstnanosti (§ 44a zákona o zaměstnanosti), která se poskytne až po uplynutí doby, která se určí podle počtu násobků průměrného výdělku. Tím však není dotčeno poskytování podpory v nezaměstnanosti po celou dobu stanovenou zákonem.
    na výpověď danou zaměstnanci z důvodu rušení a přemístění zaměstnavatele nebo jeho části. To neplatí v případě, jestliže se zaměstnavatel přemísťuje v mezích místa (míst) výkonu práce, ve kterých má být práce podle pracovní smlouvy vykonávána.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0048:00:00